Myth of gRemember Pearl Harborh Has Collapsed

 

 

An article was posted on The Los Angeles Times dated July 6, 1991 showing that the US government officially confirmed that an American volunteer group so-called the gFlying Tigersh was actually formed by US Armyfs regular pilots.

 

 

"But the Pentagon has denied that the Flying Tigers force was anything but voluntary, its members ineligible for veteran status or benefits. Now, five decades later, the Pentagon is making amends--and thus tacitly admitting what really happened. A special service review board has determined that the pilots and 200 or so crewmen of the Flying Tigers--formally known as the American Volunteers Group--served "active duty" during their battles in 1941. An announcement of the Defense Department finding, which was signed without ceremony on May 3, is scheduled to be made today."

http://articles.latimes.com/1991-07-06/news/mn-1525_1_flying-tiger

 

 

This means that the government of the United States, supposed to be a gneutral countryh before the Pearl Harbor Attack, officially admitted that she violated her own "Neutral Law" and intervened in the Japan-Chinese War.

 

 

In addition, it has been revealed by ABC television "20/20" broadcast aired on Nov. 22, 1991 that a plan of air-raids on the mainland Japan using the Flying Tigers had been set up by Roosevelt in July 1941 (before the Pearl Harbor Attack).

 

 

„@„S„B„R„M.„T„C „K.g„K.„E.„M„B„S„B

 

Secret plan of Roosevelt gJ.B. No.355 (Serial 691)h

 

20180805SS00006

 

20/20: FDR's Secret Plan to Bomb Japan Before Pearl Harbor (July 1941)

 

 

This plan has been confirmed by an official document titled gWAR AND NAVY DEPARTMENTS WASHINGTON JUL 18 1941h.

 

 

clip_image003

 

 

WAR AND NAVY DEPARTMENTS WASHINGTON JUL 18 1941

 

The President,

The White House.

Dear Mr. President

At the request of Mr.Lauchlin Currie, Administrative Assistant to the President, The Joint Board has made recommendations for furnishing aircraft to the Chinese Government under the Lend-Lease Act. These recommendations are contained in the Joint Planning Committee report of July 9, 1941, J.B. No.355 (Serial. 691), which The Joint Board approved, and which is transmitted herewith for your consideration.

In connection with this matter, may we point out that the accomplishment of The Joint Board's proposals to furnish aircraft equipment to China in accordance with Mr. Currie's Short Term Requirements for China, requires the collaboration of Great Britain in diversion of allocations already made to them; however, it is our belief that the suggested diversions present no insurmountable difficulty nor occasion any great handicap.

We have approved this report and in forwarding it to you, recommend your approval.

 

Acting

Secretary of War.

 

Secretary of Navy.

 

 

The myth of gRemember Pearl Harborh, which has been making Americans able to justify the invasion and occupation of Japan and the use of nuclear weapons against Japanese non-combatants to date, has totally collapsed.

 

 

 

 

 

Aug 5, 2018@

@HOME

@http://www.millnm.net/cgi-bin/bbs.cgirobcorp@millnm.net